Kursplan för läsåret 2007/2008
TRANSMISSIONER, DIMENSIONERINGMME070
Transmissions, Dimensioning

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4pu, M4, M4fo, M4pu. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se, Maskinelement. Förutsatta förkunskaper: MME035 Transmissioner och MME022 Tribologi. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Syfte
Kursen ger detaljerad insikt i hur kuggväxlar, variatorer, linor och kammekanismer dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Variatorer. Rak- och snedkuggväxlar. Excenterväxlar. Differentialer. Stållinor. Kammekanismer. Kontakt mellan torra ytor.

Litteratur
Vedmar, L: Transmissioner. KFS 2007.