Kursplan för läsåret 2007/2008
STYRNING AV PRODUKTIONSSYSTEM OCH MATERIALFLÖDENMIO331
Management of Production and Inventory Systems

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4lp, M3, RH3, INEK4. Kursansvarig: Universitetslektor Johan Marklund, Johan.Marklund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell Ekonomi AK, MIO030 Material- och produktionsstyrning, MIO310 Optimering och simulering, FMS035 Matematisk statistik AK. Förutsatta förkunskaper: MIO040 Industriell ekonomi FK, MIO051 Produktionsledning, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning. Prestationsbedömning: Examinationen består av hemtentamen/inlämningsuppgifter i produktions- och lagerstyrning och i projektledning, samt ett större industribaserat projektarbete ute på företag. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av prestationerna i dessa moment. Examinationsmomenten är utformade för att testa elevernas förmåga att självständigt lösa ostrukturerade och verklighetsnära uppgifter. En viktig aspekt är att redovisa dessa muntligen och skriftligen på ett tydligt och välstrukturerat sätt i rapporter och muntliga presentationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för att utveckla styrningen av produktions- och lagersystem både från en teoretisk och praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och leda utvecklingsorienterad verksamhet i form av projekt.

Konkreta mål är att ge studenterna:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Vad gäller fördjupningen i kvantitativa metoder för styrning av produktionssystem och materialflöden innebär detta krav på studenten:

För kursavsnittet om projektledning innebär detta krav på studenten:

För den del av kursen som utgörs av ett industribaserat projektarbete innebär detta krav på eleverna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Inom området kvantitativa metoder för styrning av produktionssystem och materialflöden, ha förmåga och färdighet att självständigt formulera, lösa och använda relevanta kvantitativa modeller för analys och styrning. Konkreta områden och modelltyper som eleven ska bemästra inkluderar:

Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska eleven kunna självständigt tillgodogöra sig litteratur på området och ytterliggare kunna förkovra sig vid behov.

För godkänd kurs skall studenten inom området projektledning:

För godkänd kurs skall studenten inom ramen för det industribaserade projektarbetet ha förvärvat förmåga att självständigt driva verkliga utredningsprojekt inom områdena produktionsekonomi och logistik. Detta innebär färdighet i att angripa och lösa i grunden ostrukturerade frågeställningar. Viktiga aspekter av detta är problematisering, syftesformulering, metodval och analys. För att skapa ett analysunderlag krävs färdighet att göra litteraturstudier och fältarbete i form av mätningar, intervjuer och/eller enkäter. Att genomföra ett projekt av denna karaktär ställer också krav på färdighet i projektledning. För avrapportering krävs färdighet i muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Innehåll
Kursen består av tre integrerade avsnitt:

Metoder och principer för effektiv projektledning
Avsnittet behandlar olika typer av projekt och projektprocesser, kravhantering, projektberedning, styrning och organisation av projekt, lagarbete, projektledarens roll och projekt som en del i företagets affärsutveckling.

Fördjupning i kvantitativa metoder för styrning av produktionssystem och materialflöden
I denna del av kursen studeras bl.a. avancerade modeller för styrning av produktionssystem, materialflöden och kopplade lager.

Ett industribaserat tillämpningsprojekt
I projektet ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaper som studenterna tillägnat sig i denna och tidigare kurser inom området. Inom ramen för projektet skall studenterna konfronteras med verklighetsnära situationer, analysera lämpliga modeller relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig förändringsmetod. Arbetet dokumenteras i en utförlig projektrapport.

Projektledningsavsnittet

Projektledning utgör ett inledande tema för att ge grunderna i denna arbetsform. En övning i MS Project ges i kursens inledning. I kursen skall två projekt genomföras, först ett mindre konceptprojekt för tillämpning av teorin kring projektledning/-arbete, och sedan ett större industribaserat MPS projekt som görs ute på ett företag (se beskrivning nedan).

Projektledning behandlar projektet som en del i företagets affärsutveckling. Dagens affärsprojekt kräver en stark integration mellan den renodlade produktutvecklingen och utveckling av produktionsapparaten för samma produkt/produktgrupp. Projektspecifikation är ett centralt verktyg inom projektledning för att skapa en identitet för projektet. Kursen innehåller bl.a. moment som projektprocess, kravhantering, projektberedning, -styrning, -ekonomi, lagarbete, projektorganisation och projektledarens roll samt avslut och erfarenhetsåtervinning.

Introduktion till projektledning
Modeller för projekt. Projektprocessen. Affärsprojekt. Projektspecifikationen.

Projektkrav och planläggning
Modeller för projekt. Kravformulering. Mål. Projektberedning.

Projektstyrning
Projektets ekonomi. Konceptskede. Systemdesign. Detaljdesign. Projektstyrning.

Projektstruktur
Projektplan. Projektorganisation. Risk. Projektrevision.

Projektkommunikation
Projektdokumentation. Kommunikation. Affärsjuridik. Upphandling. Överlämning. Projektavslut. CMM.

Produktionsutvecklingsprojekt
Projektprocess för produktionsutveckling.

Fördjupningsavsnittet i kvantitativa modeller för styrning av produktionssystem och materialflöden

Detta kursavsnitt syftar till att fördjupa kunskaperna i kvantitativ modellering av produktions och lagersystem både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Vi bygger vidare på de teorier och metoder som studerats i den grundläggande MPS kursen och diskuterar utmaningar med att applicera dessa i praktiken, t ex. vad gäller bestämning av kostnadsparametrar och anpassning av sannolikhetsfördelningar till verkliga datamaterial.

Industribaserat tillämpnings projekt

I det industribaserade projektarbetet i produktionsstyrning/MPS, tillämpas det teoretiska stoffet från tidigare kurser. Val av MPS-system är beroende på den aktuella produktionsmiljön och de krav eller kriterier som prioriteras. Inom ramen för projektet ska teknologen konfronteras med problemställningar i verklighetsnära situationer, analysera lämpliga metoder relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Exakt vilka problemställningar som tas upp varierar beroende på tillgången av projekt och vad företagen efterfrågar. Projekten utförs i grupper om 3-4 studenter. Det är fullt möjligt, efter godkännande av kursens handledarteam, att arbeta med projekt som tagits fram genom egna industrikontakter. Detta kan vara ett bra sätt att skräddarsy uppgiften efter gruppens intressen. Projektarbetet avrapporteras i en utförlig teknisk/vetenskaplig rapport samt genom en muntlig redovisning.

Litteratur
Axsäter S. Inventory Control, Second edition. Springer, New York (2006).
Cleland, D & Ireland, L., Project Management. Strategic design and implementation. McGraw-Hill 2002.
Kompendium Styrning av Produktionssystem och Materialflöden
Vetenskapliga artiklar:
Hopp, W.J. and M.L. Spearman (2004), “To Pull or Not to Pull: What is the Question?”, Manufacturing and Service Operations Management, Vol. 6 (Spring 2004), pp. 133-148.
Spearman, M.L. and M.A. Zazanis (1992), “Push and Pull Production Systems: Issues and Comparisons”, Operations Research, Vol. 40 (3), pp 521-532.
Hopp, W.J., Spearman, M.L. and I. Duenyas (1993), “Economic Production Quotas for Pull Manufacturing Systems”, IIE Transactions, Vol 25 (2), pp. 71-79.
Krajewski, L.J., King, B.E., Ritzman L.P. and D.S. Wong (1987), “Kanban, MRP and Shaping the Manufacturing Environment”, Management science, Vol. 33 (1), pp. 39-57.
Spearman, M.L. and R.Q. Zhang (1999), “Optimal Lead Time Policies”, Management science, Vol. 45 (2), pp. 290-295.
Andersson J. and J Marklund (2000), “Decentralized Inventory Control in a Two-Level Distribution System”, European Journal of Operational Research, Vol. 127 (3), pp.483-506.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Prestationsbedömningen består av hemtentamen/inlämningsuppgifter i produktions- och lagerstyrning och i projektledning.

Kod: 0207. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Ett större godkänt industribaserat projektarbete ute på företag.