Kursplan för läsåret 2007/2008
SIMULERING AV PRODUKTIONSSYSTEMMIO240
Simulation of Production Systems

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4lp, I4pr, M4, M4lp, M4pr. Kursansvarig: Stefan Vidgren, Stefan.Vidgren@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: Grundkurs i matematisk statistik samt någon av kurserna MIO310 Optimering och simulering, MTT091 Materialhantering. Prestationsbedömning: Examinationen består av inlämningsuppgifter i simulering, ett industribaserat projektarbete samt en muntlig tentamen. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av prestationerna i dessa moment. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för att utveckla simulering modeller av produktionssystem både från en teoretisk och praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och leda utvecklingsorienterad verksamhet i form av projekt.

Konkreta mål är att ge studenterna:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För simuleringsavsnittet innebär detta:

För teoravsnittet innebär detta:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna formulera, lösa och tolka

Innehåll
I simuleringsavsnittet studeras Markovteori som ett analytiskt verktyg för att analysera stokastiska system. För att hantera mer komplexa system använder vi en kommersiell programvara för händelsestyrd processimulering (Extend). De framtagna modellerna används för att analysera och förbättra produktionsflödet. För att komma fram till en relevant simuleringsmodell måste olika typer av slumpmässiga förlopp karakteriseras i form av lämpliga fördelningsfunktioner. Vidare måste simuleringsmodellens in och utdata analyseras på ett statistiskt korrekt sätt. De obligatoriska inlämningsuppgifterna och projektet struktureras kring ett praktikfall som behandlar analys av produktionssystem med hjälp av simuleringsmodeller. Målsättningen är att ge en djupare förståelse för styrkor och svagheter med simuleringsmodeller som analyshjälpmedel. Inlämningsuppgiften och projektet redovisas i form av välstrukturerade tekniska rapporter.

Litteratur
Laguna M. and J. Marklund, Business Process Modeling, Simulation and Design, Prentice Hall 2005. (Inkluderar CD med simuleringsprogrammet Extend, och diverse annat material).
Kurskompendium.