Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD AFFÄRSANALYSMIO035
Applied Business Analysis

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4ai, INEK4. Kursansvarig: Carl-Johan Asplund, Carl-Johan.Asplund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO150 Affärsmarknadsföring. Prestationsbedömning: Kursen examineras via tre delmoment: 1) Förslag till undersökningsplan (genomföres i grupp om minst två personer). 2) Individuell litteraturtentamen av kursens litteratur. 3) Kritisk konstruktiv granskning av en genomförd undersökning Slutbetyget är en viktning av förslag till undersökningsplan (45%), individuell tentamen (25%) samt kritisk granskning av genomför undersökning (30%). Obligatoriska moment är caseseminarier, datorövningarna samt gästföreläsningarna. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Syfte
Slutmålet är att teknologen skall kunna formulera behovet av en undersökning, t ex en marknadsanalys, genomföra denna samt kunna bedöma resultatet och kvalitén (dvs informations- och beslutsvärdet) på en formulerad och genomförd undersökning. De två perspektiven som genomsyrar kursen är därför att ge teknologen både en teoretisk kunskap som praktiskt kompetens om ovanstående i industriella situationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Centrala områden är därför:

Efter kurs skall teknologen kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kunna kommunicera och presentera dessa till andra funktioner och nätverk inom och utom företaget.

Innehåll
Kursen innehåller olika följande principiella kursmoment: Identifiera samt kunna definiera ett marknadsundersökningsbehov, avgöra relevant undersökningsmetod (kvalitativa och kvantitativa) och val av undersökningsinstrument; t ex enkät, intervju, fokusgrupp, samt insamla såväl primär- och sekundärdata. Vidare gäller det att kunna reducera insamlat material, gruppera detta samt tolka ett insamlat material kring t ex en kundgrupps behov av en viss produkt eller tjänst. Arbetsformerna i kursen innebär såväl individuellt arbete som arbete i grupp & storgrupp avseende ovanstående. Case (dvs praktikfall) används också samt gästföreläsningar. Ovanstående kursmoment genomsyras av att teknologen ges möjlighet att, dels skapa egna förslag till marknadsundersökningsuppgifter samt dels ges en kunskap om hur de kritiskt och reflektivt skall kunna bedöma ett uppnått marknadsundersökningsresultat.

Litteratur
Bjerseth, J and Ek, L. Internetkompendium 2007 (senaste upplagan) inklusive artiklar och relevanta länkar.
Bjerseth, J and Ek, L. Kursmaterial och föreläsningsanteckningar (tillgängligt via hemsidan).
Lehmann, D.R och Winer, R.S. Analysis for marketing planning. McGraw Hill (senaste upplagan) (urval av kapitel). (Samkörs med MIO 035 Affärsmarknadsföring.)
Lekvall, P och Wahlbin, C. Information för marknadsföringsbeslut, IHM förlag, Göteborg, 1993 (senaste upplagan).