Kursplan för läsåret 2007/2008
ELEKTROTEKNIKENS GRUNDERMIE012
Electrical Engineering, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIE011, MIE030, MIE011 och MIE030. Obligatorisk för: M3, MD3. Kursansvarig: Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys 1, FAF260 Fysik samt EDA501 Programmering eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkända laborationer inklusive förberedelseuppgifter samt skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se/etg.

Syfte
Civilingenjörer inom maskinteknik behöver kunna mer elektroteknik idag än någonsin tidigare. Nästan alla produkter, processer och system involverar t.ex. elektrisk mätning, signalbehandling – analog och digital, elektrisk och elektromekanisk energiomvandling – kraftelektronik och elmotorer. För att kunna konstruera och använda sådan teknik krävs givetvis kunskaper i elektroteknik. Syftet med denna kurs är att ge en bred kunskap om alltifrån ohms lag till datorbaserad styrning av servomotorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

enskilt och skriftligt kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Innehåll
Likström: Ström, spänning, resistans. Ohms och Kirchhoffs lagar. Elektrisk energi, effekt och verkningsgrad. Praktiska kretsberäkningar.

Växelström: Mätmetoder, tidsplan och frekvensplan, jw-metoden. Trefas. Aktiv, reaktiv, skenbar effekt och effektfaktor.

Elektronik: Diod, likriktare, transistorn som switch, OP-förstärkare, Bodediagram.

Digitalteknik: Binära talsystemet, Boolesk algebra, tillståndsbegreppet, programmerbara kretsar. Mikrodatorn. Styrning med PLC.

Elektriska maskiner och kraftelektronik: Industriella drivsystem: Elektromagnetisk kraftverkan, grundläggande om elektriska maskiner, kraftelektroniska komponenter och kopplingar, reglering.

Mätteknik: Sensorer. Mätning av elektriska och icke-elektriska storheter.

Litteratur
Kompendium i Grundläggande Elektroteknik IEA/LTH, 2007.
Övningar och laborationer nedladdningsbara från kursens hemsida.