Kursplan för läsåret 2007/2008
LEDNING OCH SAMARBETE I PROJEKTMAMF05
Management and Cooperation in Projects

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Bitr Univ lektor Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper och insikter i att hantera de krav och befogenheter som ställs på ledning och medarbetare i projekt. Kursen syftar därför till att ge färdigheter i att motivera och tillämpa olika metoder för att initiera, planera, genomföra, rapportera, samt följa upp ett projekt. Dessutom syftar kursen till att ge insikter i projektdeltagarnas förutsättningar såsom drivkrafter, värderingar och attityder, vilket påverkar samspelet mellan deltagarna i ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens struktur bygger på dels metoder vid genomförande av projekt, dels förståelse för förutsättningarna för att få ett väl fungerande samarbete, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och företagskopplade projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som övergripande behandlar ledning och samarbete i projekt, samt mer specifika metoder tillämpbara under projektets gång. De olika kursmomenten kombineras på ett sätt som stödjer erfarenhetsbaserat lärande genom reflektion och konkreta kopplingar till tidigare, nuvarande, och framtida erfarenheter och möjligheter.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Litteratur
Hammar Chiriac, Eva & Hempel, Anders (red.). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Studentlitteratur. 2005.
The expertise of the change agent, Buchanan & Body.
Artikelkompendium