Kursplan för läsåret 2007/2008
FYSISK ERGONOMIMAMF01
Physical Ergonomics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM081 och MAM081. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Tekn dr Lars Hanson, Lars.Hanson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd skriftlig och muntlig projekt redovisning. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om människans fysiska förmåga och hur det fysiska samspelet mellan människa och produkt eller produktionsmiljö kan observeras, mätas, beräknas och skattas. Kunskaperna leder till att studenten kan utforma produkter och produktionsmiljöer som främjar användarens hälsa med vidbehållen produkttillfredsställelse eller produktivitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger studenten en inledande förståelse för samhällets problem med människans ohälsa. För att förstå människans fysiska förutsättningar och begränsningar ges en introducerande föreläsning om människans anatomi och fysiologi. Varje människa är unik, därför informeras även studenten om tekniker för att representera mänskliga variationer. Variationer i antropometri används som exempel. Studenterna ska i kursen lära sig att använda observationsmetoder och mätmetoder. Metoderna presenteras på föreläsningar och studenterna får själva använda metoderna i projektarbetet. Vidare ska studenterna lära sig att utföra biomekaniska beräkningar utan datorhjälp och genom att använda ergonomiska simulerings- och visualiseringsprogram.

Litteratur
Arbetarskyddsstyrelsen 1998. Belastningsergonomi. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1998:1.
Bohgard M., Ericson M., Lövsund P., Karlsson S., Odenrick P., (Eds). Arbete - Människa - Teknik. Prevent 1997.
Ruth W., Odenrick P. 1994. Begreppet ”ergonomi” – vad står det för? Nordisk Ergonomi 94:3.
Sperling L., Dahlman S., Wikström L., Kilbom Å., 1993. A cube model for the classification of work with hand tools and formulation of functional requirements. Journal of Applied Ergonomics 24:212–220.