Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRETAGSFÖRLAGD PRAKTIKMAM670
Working Environment, Trainee Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3. Kursansvarig: Univ.adj. Lars-Göran Swensson, Lars-Goran.Swensson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: Minst 82 hp inom programmet. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs dels aktivt deltagande under obligatoriska moment: introduktion (praktikarbetet kan tidigast påbörjas två veckor efter introduktionen), fyra veckors praktikarbete (på relevant arbetsplats som kursdeltagaren själv ordnar och där kurskrav är möjliga att uppfylla), regelbunden kommunikation med handledaren (enligt handledarens direktiv), muntlig presentation vid ett avslutande seminarium, dels godkänd skriftlig rapport. Övrigt: Kursen kan antingen genomföras sommartid (dock ej mellan åk 1 och 2) eller på våren i årskurs 3. Kursintroduktioner sker två gånger per år, i början på vårterminen och direkt efter att vårterminen är avslutad. Hemsida: http://www.eat.lth.se/.

Syfte
Kursen syftar till att komplettera och utvidga de obligatoriska praktikmoment (Afu) som finns inlagda på utbildningsprogrammen Byggteknik med arkitektur, Byggteknik - Järnvägsteknik och Byggteknik – Väg och trafikteknik med fyra veckors relevant ingenjörspraktik. Avsikten är att knyta utbildningarna närmare praktiskt tillämpade ingenjörstekniska moment för att därigenom få på arbetsmarknaden mer direkt operativt användbara högskoleingenjörer. Kursen syftar vidare till:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

1) Redogöra för ljud/buller med avseende på:

2) D:o för vibrationer.

3) D:o för ljus/belysning.

4) D:o för termiskt klimat

5) D:o för icke joniserande strålning.

6) D:o för kemiska hälsorisker.

7) D:o för belastningsergonomi.

8) D:o för olycksrisker.

9) D:o för psykologiska och sociala aspekter (motivation, egenkontroll, inflytande, arbetsledningsklimat, stimulans, engagemang, arbetsgemenskap, arbetskrav, arbetsbelastning, grupper, grupprocessen, makt, konflikter, psykisk hälsa).

10) Hur människa och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

11) Redogöra för olika arbetsorganisatoriska modeller (karakteristik, historik, organisationsstruktur, ledarskap, samverkan) samt hur dessa styr och påverkar arbetsmiljön.

12) Redogöra för hur arbetsmiljöer regleras i arbetsmarknadens lagar, föreskrifter och avtal.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Systematiskt kartlägga, analysera och åtgärda befintliga arbetsmiljöer samt designa nya arbetsorganisationer, arbeten och arbetsplatser med avseende på:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa utfört arbete muntligt och i en rapport.

Innehåll
Kursen behandlar de delområden som i vid bemärkelse påverkar arbetsmiljön (fysiska arbetsmiljöfaktorer, psykologiska och sociala aspekter, arbetsorganisatoriska modeller), som kan orsaka ohälsa, vantrivsel och brist på komfort eller som kan bidra till hälsofrämjande förhållanden, trivsel och komfort. Projektarbetet innebär genomförande av ett arbetsplats-/industrianknutet projekt omfattande kartläggning och dokumentation enligt nedanstående punkter samt presentation och försvar av seminarierapport. En godkänd rapport ska innehålla följande delar:

Litteratur
Bohgard M, red, Ericson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P: Arbete Människa Teknik. Arbetarskyddsnämnden 2005 samt relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) ), se http://www.av.se/ .
Kompletterande material redovisas vid introduktionen