Kursplan för läsåret 2007/2008
AEROSOLTEKNOLOGIMAM242
Aerosol Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: B4l, F4, K4l, M4, N4, N4nm, W4, W4p. Kursansvarig: Aneta Wierzbicka, Aneta.Wierzbicka@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: 1-2 års studier vid en teknisk högskola. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationer. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om aerosolers (system i vilka partiklar är suspenderade i gaser) fysik och kemi, förståelse för luftburna partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt kunskaper om provtagningsstrategi och mätmetodik för luftburna partiklar. Avsikten är att studenten ska skaffa sig en grund för värdering av miljö och hälsoeffekter av luftburna partiklar samt kunskaper för tillämpning inom till exempel nanoteknologi, eliminationsteknik, produktionsteknik och renhetsteknik

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Beskriva syfte, metod och resultat från genomförda mätningar och kunna jämföra och diskutera sina resultat utifrån målen avseende ”Kunskap och förståelse” ovan.

Innehåll
Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelavskiljning, insamlings- och mätmetodik, egenskaper hos, i arbetsmiljön och bostadsmiljön, vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar. Egenskaper hos partikelformiga luftföroreningar i yttre miljön. Orientering om luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö. Orientering om aerosoltillämpningar inom renhetsteknologin, om läkemedelstillämpningar och om elektroniktillämpningar. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning.

Litteratur
Hinds, Aerosol Technology, John Wiley and Sons, 2nd edition, 1999. En kurspärm med kompletterande material och ett kortfattat kompendium på svenska säljs till självkostnadspris vid introduktionsföreläsningen.