Kursplan för läsåret 2007/2008
ANVÄNDBARHETSUTVÄRDERINGMAM120
Usability Evaluation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C3, C3da, D4, E4, I4. Kursansvarig: Joakim Eriksson, Joakim.Eriksson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: MAM061 Människa dator-interaktion alt. MAM041 Människa Maskin System. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsförläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, projektredovisning. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen byggs kring ett centralt projekt, där studenterna arbetar med utvalda metoder/tekniker för att få praktisk erfarenhet av proceduren kring utvärderingar.

Litteratur
Jeffrey Rubin: "Handbook of Usability Testing", Wiley.