Kursplan för läsåret 2007/2008
MÄNNISKA, TEKNIK, ORGANISATION OCH HANTERING AV RISKERMAM090
People, Technology, Organization and Risk Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: RH4rh. Valfri för: BI3, C4, C4sd. Kursansvarig: Lektor Anders Gudmundsson, Anders.Gudmundsson@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: VBR180 Riskanalysmetoder. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig enskild tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyget. Övrigt: Obligatoriska moment. Introduktionsföreläsning. Projektarbete. Projekthandledningar. Övningar. Studiebesök. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Ge en kunskapsbas om människa, teknik och organisation och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) och stärka studentens förmåga, enskilt och i grupp, att systematiskt identifiera och analysera en organisations riskhantering och föreslå åtgärder för ökad säkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen lägger stor vikt vid studenternas förståelse av den egna kunskapsutvecklingen. Kursen består av föreläsningar, övningar samt ett projektarbete i grupp. I projektarbetet görs studiebesök för att ge förankring av kursinnehållet i verklig miljö. Utifrån ett första studiebesök skall kursdeltagarna ta fram egna problemformuleringar, ta ansvar för att relevant data/information samlas in vid senare studiebesök och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen av företagets/organisationens säkerhetsarbete. Arbetet skall sammanställas i en rapport och presenteras vid ett seminarium. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten. PBL-övningar där det förväntas att varje kursdeltagare tar ansvar för lärprocessen ingår också.

I föreläsningarna tas följande upp:

Litteratur
Kompendium: Människa, teknik, organisation och hantering av risker. Ergonomi och Aerosolteknologi, 2006.
Rasmussen, J. and Svedung I.:Proactive Risk Management in a Dynamic Society. Räddningsverket 2000.
Kursmapp. Ergonomi och Aerosolteknologi, 2006.