Kursplan för läsåret 2007/2008
ARBETE – MÄNNISKA – TEKNIKMAM070
Working Environment

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM095, MAM203, MAMA01, MAM095, MAM203 och MAMA01. Obligatorisk för: I3. Kursansvarig: Univ. adjunkt Fredrik Rassner, Fredrik.Rassner@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs; aktivt deltagande under PBL-övningarna, godkända skriftliga rapporter från gruppen och godkänd individuell uppgift och bedömning av annan kursdeltagares individuella uppgift. Slutbetyget bestäms av resultat från rapporter och individuell uppgift. Övrigt: Introduktionsföreläsning, PBL-övningar, individuell uppgift och bedömning av annan kursdeltagares individuella uppgift. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig grundläggande arbetsvetenskapliga kunskaper samt utifrån ett ledningsperspektiv kunna bedöma hur arbetsmiljö och arbetsorganisation påverkar organisationen/företaget.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

1. Redogöra för ljud/buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker, belastningsergonomi med avseende på:

2. Redogöra för hur psykologiska och sociala aspekter påverkar arbetsmiljön.

3. Redogöra för hur människan och arbetet påverkas av faktorer i samverkan.

4. Redogöra för olika arbetsorganisatoriska modeller samt hur dessa styr och påverkar arbetsmiljön.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Bohgard, M, (red), Ericson, M, Karlsson, S, Lövsund, P, Odenrick, P: Arbete Människa Teknik. Prevent 2005.
Material som blir resultat av litteratursökning under PBL-övningarna.