Kursplan för läsåret 2007/2008
MÄNNISKA-MASKIN-SYSTEMMAM041
Man-Machine-System

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM061 och MAM061. Valfri för: I4, M4, M4fo. Kursansvarig: Jonas Borell, Jonas.Borell@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: MAM203 Arbete-Männsika-Teknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Studenten skall tillägna sig en översikt av det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Litteratur
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002). Interaction design: Beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc