Kursplan för läsåret 2007/2008
PROCESSRISKANALYSKTE131
Loss Prevention

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: K3. Valfri för: K4p, W4, W4p. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KTE023 och KAT031, eller KTE170. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projektuppgift och grupparbeten. För erhållande av slutbetyg krävs godkänd tentamen, samt godkända beräkningsuppgifter och godkänd projektuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/.

Syfte
Kursen ger erforderliga kunskaper om moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering. Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska beräkningsuppgifter och obligatorisk projektuppgift.

Litteratur
Karlsson, H T: Processriskanalys. LTH 1993.
Karlsson, H T: Uppgifter i processriskanalys.1997.

Poängsatta delmoment

Kod: 0197. Benämning: Teori.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri. Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering. Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten.

Kod: 0297. Benämning: Beräkningsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgift och grupparbeten. Delmomentet omfattar: Tillämpningar av teoridelens innehåll i form av beräkningsuppgifter och en projektuppgift.