Kursplan för läsåret 2007/2008
KEMISK REAKTIONSTEKNIK, FORTSÄTTNINGSKURSKTE061
Chemical Reaction Engineering, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KTE060 och KTE060. Valfri för: K4p, Pi4bs, W4, W4p. Kursansvarig: Professor Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: KET045, KTE023, BLT010 eller KTE170. Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen. Inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte061/.

Syfte
Kursen syftar till att ge de studerande en fördjupad insikt i de fenomen som styr utformandet av kemiska processer och kemiska reaktorer, och en färdighet att med hjälp av matematiska modeller analysera kemiska reaktorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar följande moment:

Tankreaktorn (instationära förlopp, kopplade material och värmebalanser); Heterogen katalys (yttre och inre masstransport, skattning av överföringskoefficienter, effektivitetsfaktorn); Tubreaktorn (adiabatisk, icke-isoterm, skattning av massöverförings- och värmeöverföringskoefficienter, dispersion, numerisk lösning av PDE); Icke ideala reaktorer (uppehållstidsfördelning, segregerat eller icke-segregerat flöde, tankseriemodell, dispersionsmodell); Gas-fast fas reaktioner; Optimering (diskret optimering, variationskalkyl, optimering av temperaturprofiler); Kinetikmodellering (anpassning av parametervärden, modelldiskriminering); Gas-vätske processer (förstärkningsfaktorn).

Teori och industriell relevans presenteras i föreläsningar, medan träning i problemuppställning och problemlösning sker dels i övningar och dels genom lösande av något större simuleringsuppgifter. Simuleringsuppgifterna genomförs i grupper om två. Samtliga uppgifter redovisas skriftligt, och en simuleringsuppgift per grupp skall dessutom redovisas muntligt.

Litteratur
Bjerle I: Kompendium - Kemisk reaktionsteknik. 1998.