Kursplan för läsåret 2007/2008
POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: K4m. Valfri för: B4l, K4l, N4, N4nm. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Förkunskapskrav: KOO052 Material- och polymerteknologi eller KOO095 Funktionella Material. Förutsatta förkunskaper: Allmän fysik och kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända laborationsrapporter och inlämningsuppgifter, samt deltagande på obligatoriska studiebesök i industrin. Tentamensresultat ger slutbetyget. Hemsida: http://www.polymer.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge de specialkunskaper som fordras för att kunna tillgodogöra sig modern polymerfysisk litteratur och för att kunna delta i fysikaliskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha insikter om fysikaliskt inriktad bearbetning, produktion och utvecklingsarbete inom polymerframställande och polymeranvändande industri.

Innehåll
Kursen behandlar huvudområdena polymerers kristallina tillstånd, amorfa tillstånd, mekaniska och reologiska egenskaper och struktur- egenskap relationer och bearbetning.

Kursens teoretiska innehåll behandlas på föreläsningar. Studenternas förmåga att lösa polymerfysikaliska problem tränas under räkneövningar. Genom individuella inlämningsuppgifter tränas dessutom studenternas i att självständigt lösa problem. Utvalda huvudmoment i kursen belyses praktiskt genom laborationer i grupp, och genom studiebesök hos lokal polymertillverkade och polymeranvändande industri får studenterna en inblick i modern polymer bearbetning och utvecklingsarbete.

Litteratur
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials,
2nd ed. Chapman & Hall 1993. ISBN: 075140134 X.
Utdelade laborationshandlingar och problemsamling.