Kursplan för läsåret 2007/2008
INLEDANDE KEMIKOOA01
Introductory Chemistry

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KOO070, KOO080, KOO081, KOO101, KOO070, KOO080, KOO081, KOO101 och KOOA05. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Professor Jan-Olle Malm, jan-olle.malm@polymat.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Frågor hämtade från kursens obligatoriska moment utgör del av tentamen (vid ordinarie tentamenstillfälle). Tentamensresultatet ger slutbetyg. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/.

Syfte
Kursen skall väcka intresse för kemi, samt lägga en teoretisk och färdighetsmässig grund för fördjupade kemiska studier inom utbildningsprogrammet. Kursen utgör basen för de kommande kurserna Organisk kemi, Termodynamik och ytkemi, Molekylär cellbiologi och Vatten- och atmosfärskemi.

Kursen ska även ge en förståelse för det kemiska fackspråket på såväl svenska som engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa kemiska beräkningar med korrekta enheter och riktig siffernoggrannhet.

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig inriktning.

Litteratur
Chang, R: General Chemistry (the essential concepts), 4th edition. McGraw-Hill 2006. ISBN: 0-07-111568-4.
Utdelat material.