Kursplan för läsåret 2007/2008
FUNKTIONELLA MATERIALKOO095
Functional Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Prof Reine Wallenberg, reine.wallenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler eller KOO101 Grundläggande kemi och KOK012 Organisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Övrigt: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar i stor sal och enskilda inlämningsuppgifter (obligatoriska). PBL-övningar genomförs under föreläsningarna. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Följande moment behandlas:

Litteratur
Askeland, D R, Phulé, P P: Essentials of Materials for Science and Engineering, 1st edition. Thomson Engineering 2004. ISBN: 0534253091.
Fried, J R: Polymer Science and Technology. Prentice Hall Ptr. 2003. ISBN: 0-13-018168-4.
Utdelat material och material utlagt på hemsida.
'Handouts' till föreläsningar om nanotillämpningar (tillgängliga via hemsida).