Kursplan för läsåret 2007/2008
MATERIAL- OCH POLYMERTEKNOLOGIKOO052
Materials and Polymer Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se och Universitetslektor Patric Jannasch, Patric.Jannasch@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOK012 Organisk kemi, KOO022 Oorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett litteraturprojekt (obl.). Litteraturprojektet genomförs i mindre grupper. Med utgångspunkt från en utdelad vetenskaplig översiktsartikel av ett modernt materialområde, väljs en originalartikel per student. Gruppen redovisar översikten och de enskilda artiklarna muntligen. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillgodogöra sig en vetenskaplig översiktsartikel och en orginalartikel på engelska inom ett modernt materialområde

Innehåll
Följande moment behandlas:

Litteratur
Askeland, D.R., Phulé, P.P: Essentials of Materials for Science and Engineering, 1st edition. Thomson Engineering 2004, ISBN 0534253091.
Fried, J.R: Polymer Science and Technology. Prentice Hall Ptr 2003, ISBN 0-13-018168-4.
Utdelat material.