Kursplan för läsåret 2007/2008
OORGANISK KEMIKOO022
Inorganic Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: K2. Alternativobligatorisk för: B2. Valfri för: N4. Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se och Universitetslektor Lars Stenberg, Lars.Stenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Övrigt: Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar som ger goda möjligheter att träna muntlig presentation då de delvis leds av kursdeltagarna samt ett tillämpat projekt (obligatoriskt). Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utnyttja sina kunskaper om atomens uppbyggnad och grundämnenas periodiska system för att förutsäga grundämnens och oorganiska föreningars egenskaper och reaktivitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

med hjälp av periodiska systemet och sin kännedom om allmänna trender och periodiska egenskaper kunna förutsäga egenskaper hos grundämnen och deras föreningar

Innehåll
Följande moment behandlas:

Litteratur
Jones, L & Atkins, P: Chemistry -Molecules, Matter, and Change, fjärde upplagan. Freeman 1999. ISBN: 07167-4257-8 eller
Housecroft, C E & Constable, E C: Chemistry, 2nd edition. Prentice Hall 2002. ISBN: 0130869244.
Utdelat material.