Kursplan för läsåret 2007/2008
ORGANISK KEMIKOKA05
Organic Chemistry

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK285 och TEK285. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Prof. Ulf. Berg, Ulf.Berg@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KOKA01 Allmän och oorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriflig examination. Hemsida: http://www.kemi.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge grunder i organisk kemi och biomolekylers struktur för utbildning i teknisk nanovetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Organiska molekylers struktur och reaktivitet med tonvikt på förståelse av de viktigaste egenskaperna såsom löslighet, syra-basegenskaper och reaktivitet. Några grundläggande reaktionsmekanismer med relevans för metaboliska processer och framställning av polymerer. Enkla experimentella metoder och säkerhetsbedömningar vid laborativt arbete.

Litteratur
McMurry, J, Simanek, E: Fundamentals of Organic Chemistry. Brooks/Cole, 6:e upplagan (eller senaste) 2006. ISBN: 0 495 01203 3.