Kursplan för läsåret 2007/2008
ALLMÄN OCH OORGANISK KEMIKOKA01
General and Inorganic Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK285 och TEK285. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Prof. Bertil Holmberg, Bertil.Holmberg@inorg.lu.se, Bioorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Tentamensresultat ger slutbetyg. Övrigt: Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med TEK285. Hemsida: http://www.kemi.lu.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar inom bl a nanoteknik belyses och förklaras fundamentala kemiska processer.

Kursen behandlar följande moment:

Praktiks problemlösning inom ovanstående områden spelar en stor roll för att uppnå lärandemålen. Kurslitteraturen ger de studerande färdighet i naturvetenskaplig och kemisk vokabulär och fackterminologi på engelska.

Litteratur
Atkins P and Jones L: Chemical Principles, The Quest for Insight, 3rd ed. Freeman 2005. ISBN: 0-7167-5701-X.