Kursplan för läsåret 2007/2008
BERÄKNINGSKEMI OCH STRUKTURANALYSKOK095
Computational Chemistry and Structure Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KOK040 och KOK040. Valfri för: B4l, K4l. Kursansvarig: Prof. Ulf Berg, ulf.berg@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs med betyg 3 krävs godkänd inlämningsuppgift. För betygen 4 och 5 krävs ytterligare en respektive två godkända inlämningsuppgifter på svårare nivå. Ingen tentamen. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik/CompStruct/CompStruct.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att studera och bestämma organiska ämnens struktur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Metoder att beräkna molekylers tredimensionella utseende, konformationsanalys, laddningsfördelning samt reaktivitet behandlas. De teoretiska grunderna för spektroskopi behandlas, och utnyttjandet av framför allt NMR-spektroskopi och masspektrometri för att strukturbestämma organiska molekyler tränas även praktiskt. Styrkan i kombinationen av spektroskopi och datorstödd konformationsanalys kommer att demonstreras. Deltagarna får mycket praktisk erfarenhet av de olika metoderna, och det problembaserade inslaget i undervisningen är stort.

Litteratur
Pavia, Lampman, Kriz: Introduction to spectroscopy (3rd edition). Harcourt College Publisher 2001. ISBN: 0-03-031961-7
eller
Williams, D H & Fleming, I; Spectroscopic methods in organic chemistry (5th edition). ISBN: 0-07-709147-7.