Kursplan för läsåret 2007/2008
TEKNISK ORGANISK KEMIKOK070
Applied Organic Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Prof. Olov Sterner, olov.sterner@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi allmän kurs. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs minst 75% närvaro vid föreläsningar eller godkänd tentamen. Inlämningsuppgift och laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik/TOK/TOK.html.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse för hur kunskaper i organisk kemisk tillämpas i industri och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Organiska baskemikalier: Råvaror, plast och polymerer, uppskalning av organiska reaktioner. Introduktion till “grön kemi”. Säkerhet, ekonomi och lagstiftning.

Organiska finkemikalier: Organiska föreningar med färg (ex. färgämnen), doft (ex parfymer) och smak (ex sötningsmedel), historik.

Läkemedel: Läkemedelsutvecklingens faser, kombinatorisk kemi, syntes av aktiva föreningar, lagstiftning, moral och etik.

Datorer i organisk kemi: IT för organiker, databassökning, ritteknik, introduktion till beräkningskemi.

Litteratur
Ellervik, U och Sterner, O: Organisk kemi. Studentlitteratur 2004. ISBN: 91-44-03098-3.
Ellervik, U. m.fl.: Molekyler i människans tjänst. Studentlitteratur 2005. ISBN: 91-44-03844-5.
Nyproducerade kompendier.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Obligatorisk närvaro.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs minst 75% närvaro vid föreläsningar eller godkänd tentamen. Dessutom krävs godkänd inlämningsuppgift.

Kod: 0207. Benämning: Laborationskurs.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd laborationskurs krävs att samtliga laborationsmoment inklusive laborationsrapporter är godkända.