Kursplan för läsåret 2007/2008
HUMAN NUTRITION – FUNCTIONAL FOODSKNL031
Human Nutrition – Functional Foods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Kerstin Skog, Kerstin.Skog@inl.lth.se, Industriell näringslära. Förutsatta förkunskaper: KLG085. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Att ge en ökad förståelse och en helhetssyn av hur livsmedlens egenskaper och komponenter i olika råvaror påverkar kroppens funktioner och på så sätt tillgodogöra sig principer för utveckling av ”functional foods”, dvs livsmedel med ytterligare hälsofrämjande egenskaper i förhållande till vanlig livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Gibney, MJ; MacDonald, IA; Roche, HM (Eds): Nutrition & Metabolism.
Blackwell Science 2003. ISBN: 0-632-05625-8 eller
Geissler, C; Powers, H: Human Nutrition. Elsevier 2005. ISBN: 0-443-07356-2