Kursplan för läsåret 2007/2008
LIVSMEDELSMIKROBIOLOGIKMB023
Food Microbiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Professor Bärbel Hahn-Hägerdal, Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Förkunskapskrav: KBK011, KMB060. Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga rapporter. En muntlig presentation baserad på en litteraturstudie ingår i bedömningen. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i modern livsmedelsmikrobiologi genom att använda relevanta exempel från industrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar följande ämnen; mikrobiell tillväxt och överlevnad i livsmedel, konservering, livsmedelsförstörande mikroorganismer, livsmedelspatogener, fermenterade livsmedel, genetiskt modifierade organismer och snabba analysmetoder.

Litteratur
Adams, M.R. and Moss, M.O.: Food Microbiology, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, UK.
Laborationskompendium.