Kursplan för läsåret 2007/2008
LIVSMEDELSVETENSKAP: KOMPLEXA LIVSMEDELKLG080
Integrated Food Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Kerstin Skog,, kerstin.skog@inl.lth.se och Gun Trägårdh, Ann-Charlotte Eliasson, gun.tragardh@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: Livsmedelskemi KLG060, Livsmedelsmikrobiologi KMB023. Prestationsbedömning: Laborationsrapporter, inlämnings- och seminarieuppgifter, duggor, skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningsform Problembaserat lärande (PBL). Obligatoriskt deltagande i PBL-möten. Dessutom ingår studiebesök, föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Att ge en vetenskapligt baserad helhetssyn på komplexa livsmedel avseendeprocessteknik, funktionella egenskaper, näringsvärde och kvalitet samt problemlösning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Coultate, T.P Food – The chemistry of its components, The Royal Society of Chemistry, Cambride, UK, 2002 ISBN: 0-85404-615-1
Kessler, H.G Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, Tyskland 2002, ISBN: 3-9802378-0
Singh, P & Heldman D Introduction to Food Engineering 3rd Edition. London Academic Press 2001 ISBN:
Geissler, C and Powers, H (Eds). Human Nutrition, Eleventh Edition
Elsevier 2005, ISBN: 0 443 07356 2