Kursplan för läsåret 2007/2008
LIVSMEDELSKEMI FÖR PRODUKTFORMULERINGKLG060
Food Chemistry for Product Formulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Kerstin Skog, Kerstin.Skog@inl.lth.se och Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen skall ge kunskaper om kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos protein, fett och kolhydrater i livsmedel samt om vattens roll för livsmedels egenskaper.

Litteratur
Coultate, T.P Food – The chemistry of its components. Fourth edition 2002, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, ISBN: 0-85404-615-1