Kursplan för läsåret 2007/2008
LÄKEMEDELSFORMULERING, PROJEKTKLG031
Drug Formulation, Project

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: B4l, K4l. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förkunskapskrav: KLG027 Läkemedelsformulering. Förutsatta förkunskaper: FMS086 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i projektet. Godkänd skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Träning i projektinriktat arbete och inblick i viktiga steg i utveckling av läkemedelsberedningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 2002. ISBN 0-443-05550-5.
Material som utdelas under kursens gång.