Kursplan för läsåret 2007/2008
IMMUNTEKNOLOGIKIM015
Immunotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4pt, N4. Kursansvarig: Christer Wingren, christer.wingren@immun.lth.se, Immunteknologi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Kan ställas in: Vid mindre än 12 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i obligatoriska PBL/gruppövningsmoment. Laborationer och individuella laborationsrapporter. Skriftlig eller muntlig tentamen (den senare metoden det vanligaste förfaringssättet vid tentamen vid andra tidpunkter än kursens huvudtentamenstillfälle). Det slutgiltiga betyget utgörs till 60% av betyget på den teoretiska delen av kursen och till 40% av betyget på den laborativa delen av kursen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.immun.lth.se/TEXTER/IT-kurser.html.

Syfte
Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom immunologi som kombinerat med erfarenheter från tidigare kurser inom bioområdet ska ge studenterna en insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas på problem inom det biotekniska och biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Janeway, CA Jr, Travers, P, Walport, M, Shlomchik, MJ: Immunobiology
the immune system in health and disease. 6th ed. Churchill Livingstone
2004. ISBN: 0443073104 eller 0443073090
Vetenskapliga artiklar;
Kompendium: Immunteknologikurs laborationer

Poängsatta delmoment

Kod: 0101. Benämning: Immunteknologi, laborationsmoment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Laborationer och individuellt formulerade skriftliga laborationsrapporter. Första versionen av laborationsrapporterna ligger till grund för betyget (TH-skala). Om sådan förstaversion är underkänd måste den korrigeras på godkänt sätt och får då betyget 3. Sammanlagt utgör betygsättningen av delmomentet 2/5 av kursens slutbetyg. Delmomentet omfattar: Delkursen kommer att belysa experimentella system använda inom basal immunologisk forskning samt immunologiska analyssystem och metoder vilka har stor spridning inom ett brett forskningsfält. Individuell rapportering av resultat.

Kod: 0201. Benämning: Immunteknologi, teorimoment.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i de obligatoriska PBL momenten. Skriftlig eller muntlig tentamen (individuell). Detta moment motsvarar totalt 3/5 av kursens slutbetyg. Delmomentet omfattar: Kursens teoriinnehåll, d.v.s. basal immunologi och tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler behandlas på ett teoretiskt plan i form av föreläsningar och gruppövningar.