Kursplan för läsåret 2007/2008
MOLEKYLSPEKTROSKOPIKFK095
Molecular Spectroscopy

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: B4mb, K4m. Kursansvarig: Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras på inlämningsuppgifter, halvtidstentamen och sluttentamen. Dessutom krävs godkända laborationer. Hemsida: http://www.bpc.lu.se/education/kurser.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av tre delar. Den första delen ger en grundläggande och generell kvantmekanisk beskrivning av molekylspektroskopi och växelverkan mellan strålning och materia med enkla tillämpningar inom optisk (IR, UV/VIS, och fluorescens) spektroskopi. Den andra delen behandlar moderna spektroskopiska tekniker. Den tredje delen, som utgör ca 50 % av kursen, behandlar modern NMR-spektroskopi. Detta moment omfattar såväl grundläggande teori som moderna tillämpningar inom multidimensionell spektroskopi och spinnrelaxation för analys av molekylers struktur och dynamik.

Litteratur
Atkins, P W: Physical Chemistry, 8th ed. OUP 2006. ISBN: 0-19-8700725.
Hore, P J: Nuclear Magnetic Resonance. OUP 1995. ISBN: 0-19-855682-9.
Räkneövningskompendium, Biofysikalisk kemi.
Laborationshandledningar, Biofysikalisk kemi.