Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKTERINGKET050
Feasibility Studies on Industrial Plants

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KAT070, KBT042, KTE110, KTE120, KAT070, KBT042, KTE110 och KTE120. Obligatorisk för: K4p. Valfri för: W4, W4p. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: Minst två av kurserna KAT051, KET010, KTE061 och KET040. Prestationsbedömning: Projekteringsuppgift, grupparbeten och närvaro vid schemalagda lektioner. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket050.

Syfte
Kursen förmedlar tekniken för projektering av kemiska processanläggningar samt praktisk tillämpning av anläggningsteknisk förprojektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Huvuddelen av kursen utgörs av genomförandet av en projekteringsuppgift. Denna består i att bearbeta ett aktuellt problem vid ett industriföretag, exempelvis teknisk, ekonomisk och marknadsmässig bearbetning av ett förprojekt avseende upptagning av ny tillverkning av en produkt, eller förprojektering av industriella apparater och anläggningar, vilket även kan innefatta utvärdering av befintlig utrustning. Skriftlig redovisning av projektet, samt muntlig redovisning, är vanligtvis förlagda till det aktuella industriföretaget.

Teoridelen ger en bakgrund till de faktorer som måste beaktas vid projektering. Marknad: prisbildning och kostnader, prognos- och trendanalys. Ekonomi: Uppskattning av drift- och kapitalkostnader, investerings- och betalningsflödeskalkyler, exernaliteter och livskostnader, osäkerhets- och känslighetsanalys, investeringsredogörelse och projektvärdering. Teknik: processyntes, flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Normer och lagstiftning: kemiska produkter, processäkerhet, miljö och lokalisering. Teoridelen ger också en allmän orientering om ett projekts utvecklingsfaserna från idé till färdig fabrik, samt praktiska anvisningar om hur man organiserar och arbetar i en projektgrupp.

Gästföreläsningar över praktikfall, tillämpningar och fördjupning inom aktuella områden som berör projekteringsmetodiken. Övningar omfattande investeringskalkylering och kostnadsuppskattning, samt användning av flowsheetingprogram för design och kostnadsuppskattning av processutrustning.

Litteratur
Karlsson, H T: Projekteringsmetodik. LTH 1992.
Karlsson, H T: Projekteringshandboken. LTH 2005.
Material som delas ut i anslutning till föreläsningarna. Referenslitteratur som tillhandahålls av institutionen.
Ulrich G. D: A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. John Wiley and Sons Inc. 1984.
Sinot, R K: Coulson & Richardson's Chemical Engineering, Vol 6, Butterworth, 1999.
Seider, W D, Seader, J D and Lewin, D R: Product & Process Design Principles. John Wiley and Sons Inc. 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Teori.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Grupparbeten och föreläsningar. Delmomentet omfattar: Gästföreläsningar samt föreläsningar och grupparbeten om flowsheeting, kostnadsuppskattning och kalkylering.

Kod: 0206. Benämning: Projektering.
Antal Högskolepoäng: 12. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Projekteringsuppgift. Delmomentet omfattar: Bearbetning i grupp av förelagd projekteringsuppgift i samarbete med företag.