Kursplan för läsåret 2007/2008
ENERGI OCH MILJÖKET010
Energy and Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: K4p, W4, W4p. Kursansvarig: Professor Stig Stenström, Stig.Stenstrom@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KET030 Energiteknik eller KTE170 Masstransport i tekniska och naturliga system. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut samt genom skriftlig och muntlig redovisning av ett antal beräkningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket010/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten ingenjörsmässiga verktyg för att kunna utvärdera användning av fossila och förnybara energiråvaror för elproduktion, energianvändning och transporter med hänsyn till metodernas energieffektivitet, miljöpåverkan och kostnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring ett antal tema bestående av olika moment som föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och beräkningsuppgifter. Seminarier med externa föreläsare från processindustri och energiföretag.

Energiråvaror och det svenska energisystemet. Olika metoder för elproduktion (vattenkraft, kärnkraft, mottryckskraft, gasturbiner, förgasning, vindkraft etc.) samt deras miljöpåverkan och kostnader. Olika metoder för rökgasrening på kommunala och industriella förbränningsanläggningar. Metoder för energieffektivisering inom industrin samt processindustrins miljöproblematik. Aspekter på användning av förnybara energislag inom transportsektorn samt katalytiska processer för avgasrening.

Litteratur
Det svenska energisystemet, STEM 2005.
Wimmerstedt, R: Energibeskattning och utsläppsrättigheter. Inst. för Kemiteknik 2004.
Stenström, S: Alternativ för elproduktion. Inst. för Kemiteknik 2004.
Karlsson, H: Absorption med kemisk reaktion. Inst. för Kemiteknik 2004.
Wimmerstedt, R: Industriell energianvändning. Inst. för Kemiteknik 2002.
Stenström, S: Processindustrins miljöproblematik. Inst. för Kemiteknik 2004.
Börjesson, P: En introduktion till LCA. Miljö och energisystem 2004.
Odenbrand, I: Katalytisk avgasrening. Inst. för Kemiteknik 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Obligatoriska beräkningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av beräkningsuppgifter.

Kod: 0205. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.