Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOPROCESSTEKNIKKBT115
Bioprocess Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: BLT010, BLT010, KBT070, BLT010 och KBT070. Obligatorisk för: B3, MBIO1. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KMB060 Mikrobiologi. Förutsatta förkunskaper: KET045 Kemisk reaktionsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur biokatalysatorer kan användas i processtekniska sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Ha grundläggande insikt i biosäkerhetsfrågor.

Innehåll
Mikrobiell kinetik, odlingsteknik, enzymteknologi, industriella mikroorganismer, mätning och styrning, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosäkerhet, bioreaktorer, masstransport, enzymteknologi, nedströmsoperationer. Laboration i odlingsteknik.

Litteratur
Schuler, M. L., Kargi, F. : Bioprocess Engineering - Basic Concepts. Prentice Hall, New Jersey.
Stenciler

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Bioprocessteknik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.