Kursplan för läsåret 2007/2008
MILJÖBIOTEKNIKKBT080
Environmental Biotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4pt, MLIV1, W4, W4p. Kursansvarig: Docent Lovisa Björnsson, lovisa.bjornsson@biotek.lu.se och Tekn Dr Marika Murto, marika.murto@biotek.lu.se, Bioteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng kvar till examen. Prestationsbedömning: Godkänt skriftligt prov samt godkänd skriftlig projektrapport. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en överblick över hur man med biotekniska medel kan bryta ned eller på annat sätt få oönskade ämnen ur cirkulation i miljön. Avsikten är att praktiska och cellulära/molekylära aspekter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå de olika biotekniska metoder som beskrivs i kursen. Dessa ska kunna beskrivas på både ett teoretisk och praktiskt plan, med förståelse för metodens styrkor och svagheter. Beräkningar och dimensioneringar av miljöbiotekniska processer ingår också i de färdigheter som testas både praktiskt och teoretiskt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Såväl vatten-, luft- som marksanering kommer att belysas liksom mikrobiell kemikaliedestruktion. Avsikten är att praktiska aspekter samt mera cellulära/molekylära synpunkter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna. Analys och detektering är jämte en god förståelse för processerna viktiga inslag för att kunna skapa effektiva saneringsprocesser. I kursens föreläsningsdel ingår följande delar:

Vissa exempel kommer att väljas ur avdelningens miljöbiotekniska forskning, medan andra tas utifrån. Kommersiella miljöbiotekniska tillämpningar presenteras genom studiebesök på företag i regionen.

Ett projektarbete genomförs där studenten med bas i kursens teoretiska del ska välja metod för att lösa ett givet miljöproblem. Detta kan komma att ske antingen genom laborationsövningar eller genom att studenten erhåller uppgifter om ett faktiskt miljöproblem, och presenterar ett förslag till renings/saneringsmetod.

Litteratur
Kompendier och material som delas ut under kursen.