Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOANALYSKBT050
Bio Analytical Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4mb, B4pt, N4, N4nbm. Kursansvarig: Dr. Maria Andersson, Maria.Andersson@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Frågor av förståelsekaraktär och inte frågor som fastställer detaljkunskaper. Dock kommer viss detaljkunskap att behövas för att förstå frågeställningarna. Laborationerna bedöms efter inlämnandet av laborationsrapport. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en helhetssyn över det bioanalytiska området samt att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika bioanalytiska metoder. Genom att tillämpa och integrera de kunskaper som tidigare inhämtas av studenterna, skall kursen ge en djupare förståelse för de övergripande principerna inom bioanalys och av de faktorer som styr val av enskilda steg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förutom godkända laborationer, i samband med skriftligt prov kunna klara åtminstone 50 % av de problem som skall lösas.

Innehåll
Kursen skall ge en god inblick i moderna analysmetoder baserade på biokemiska molekyler. Sålunda omfattas enzymatisk-immunokemisk-, cell- och DNA-baserad analys samt analytiska system som t.ex. biosensorer. Kursen behandlar även viktiga metoder för analys av biomolekyler som t.ex. kromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri. Kursen ger även insikter inom framväxande miniatyriserade analystekniker baserade på t.ex. chip- och mikrofluid-system. Analys för det välutrustade laboratoriet ingår likaväl som fältmässig analysteknik. Speciellt behandlas analys av enskilda prover samt kontinuerlig analys för processövervakning med fokus på läkemedel och bioteknik samt i viss mån livsmedelsindustri och miljöområdet. Kursen behandlar också viktiga moment som provtagning och provbehandling.

Litteratur
Kompendier och översiktsartiklar som delas ut i samband med kursen.