Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOTEKNIK, PROJEKTERINGKBT042
Biotechnology, Process and Plant Design

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KAT070, KBT041, KET050, KTE110, KTE120, KAT070, KBT041, KET050, KTE110 och KTE120. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4pt. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KBT070 Bioteknik eller KBT115 Bioprocessteknik. Förutsatta förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering av förprojekteringsuppgift. Aktivt deltagande i gruppövningar. Hemsida: http://www.biotek.lu.se.

Syfte
Kursen förmedlar tekniken för projektering av biotekniska produktionsprocesser och praktisk tillämpning av förprojektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Karlsson, H.T. Projekteringsmetodik. LTH 1992
Karlsson, H.T. Projekteringshandboken. LTH 2005
Material som delas ut i anslutning till föreläsningar. Referenslitteratur som tillhandahålles av avdelningen.