Kursplan för läsåret 2007/2008
PROTEIN ENGINEERINGKBK050
Protein Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, B4pt. Kursansvarig: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK041 Genteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig och problemorienterad hemtentamen samt muntlig presentation i grupp av rapporter från den vetenskapliga litteraturen. Godkänd rapport från övningarna och laborationerna krävs. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i proteiners struktur och funktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas hur proteiner kan muteras slumpmässigt och lägesspecifikt med gentekniska metoder. Kombinatoriska metoder med kemiska och biologiska angreppssätt belyses speciellt. Kursen innehåller en större laborationsuppgift där eleven självständigt får designa ett modifierat protein.

Litteratur
Brown, T.A.: Gene Cloning and DNA Analysis. Blackwell Publishing 2006. ISBN: 1405111216.
Brändén, C-I., Tooze, J.: Introduction to Protein Structure. Garland Publishing Inc. 1999. ISBN: 0-8153-2305-0.
Laborationskompendium, delas ut under kursens gång
Datorövningskompendium, delas ut under kursens gång.