Kursplan för läsåret 2007/2008
GENTEKNIKKBK041
Gene Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: B3. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Kursansvarig: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se och Docent Marie Francoise Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa@tmb.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KMB060 Mikrobiologi och KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs, godkänd muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för Teknisk mikrobiologi och Tillämpad biokemi. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att den enskilda studenten självständigt och kritiskt skall förstå vilka möjligheter och begränsningar det finns inom den moderna DNA-teknologin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisningen behandlar bakteriers, jäst-, växt och animalcellers genetiska och fysiologiska förutsättningar för genmodifiering. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.

Litteratur
Brown, T.A.: Gene Cloning and DNA Analysis. Blackwell Publishing 2006. ISBN: 1405111216.
Laborationskompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Genteknik, teori.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig presentation av en litteraturuppgift och skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Undervisningen behandlar bakteriers, jäst-, växt och animalcellers genetiska och fysiologiska förutsättningar för genmodifiering. Speciell vikt läggs vid tillämpningar inom kemiteknisk industri, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.

Kod: 0205. Benämning: Genteknik, laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationskursen tar upp de vanligaste momenten inom gentekniken som t.ex. isolering och kartläggning av DNA, DNA sekvensering, PCR, vektorkonstruktioner, transformationsmetoder och hybridiseringstekniker.