Kursplan för läsåret 2007/2008
ENZYMTEKNOLOGIKBK031
Enzyme Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4mb, B4pt. Kursansvarig: Professor Patrick Adlercreutz och univ lektor Mats-Olle Månsson, Mats-Olle.Mansson@tbiokem.lth.se och Professor Per-Olof Larsson, Per-Olof.Larsson@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända laborationsrapporter och godkänd litteraturdiskussion. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/ET/EThomepage.html.

Syfte
Kursen syfte är att ge avancerade kunskaper i teknisk användning av enzymer och att visa hur enzymers katalysförmåga kan förändras och förbättras för att anpassas till tekniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens teoridel beskriver hur biovärldens katalysatorer, enzymer, kan utnyttjas tekniskt i de mest skilda sammanhang. Exempel på användningsområden är bioanalys, livsmedelsförädling, tvättmedel, textilbehandling och kemikalieomvandlingar.

Från tidigare kurser är enzymers allmänna egenskaper kända. Här beskrivs nu hur enzymmolekyler kan modifieras och få förbättrade egenskaper för teknisk användning. Exempel på sådana modifieringar är genetisk förändring, kemisk modifiering och immobilisering. Immobilisering, dvs hur enzymmolekyler fästs vid bärarmaterial, behandlas ingående. Likaså poängteras immobiliserade enzymers kinetiska egenskaper och olika sätt att kvantifiera dessa egenskaper.

Enzymer verkar naturligt i en vattenmiljö i cellen. Under vissa förutsättningar kan man få enzymer att verka effektivt även i en vattenfri miljö eller i en miljö med låg vattenaktivitet. Därmed öppnar sig unika möjligheter till en effektiv, enzymbaserad syntes av ett stort antal föreningar, inklusive kirala substanser. Sådan användning av enzymer i icke-konventionella lösningsmedel behandlas ingående i kursen.

Laborationsverksamheten har två delar. En del där grundläggande tekniker om immobilisering övas och en del med nära forskningsanknytning där oprövade experiment med enzymer i organiska lösningsmedel designas och genomförs.

I kursen ingår även en lärarledd litteraturdiskussion i vilken varje student har förberett sig genom att läsa relevant litteratur och sedan aktivt deltar.

Litteratur
Adlercreutz, P., Danielsson, B., Larsson, P.-O., Månsson, M.-O., Ramanathan, K.: Kompendium: Enzyme Technology

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Enzymteknologi, teori.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kursen beskriver hur biovärldens katalysatorer, enzymer, kan utnyttjas tekniskt i de mest skilda sammanhang. Exempel på användningsområden är bioanalys, livsmedelsförädling tvättmedel, textilbehandling och kemikalieomvandlingar. Från tidigare kurser är enzymers allmänna egenskaper kända. Här beskrivs nu hur enzymmolekyler kan modifieras och få förbättrade egenskaper för teknisk användning. Exempel på sådana modifieringar är genetisk förändring, kemisk modifiering och immobilisering. Immobilisering, dvs hur enzymmolekyler fästs vid bärarmaterial, behandlas ingående. Likaså poängteras immobiliserade enzymers kinetiska egenskaper och olika sätt att kvantifiera dessa egenskaper. Enzymer verkar naturligt i en vattenmiljö i cellen. Under vissa förutsättningar kan man få enzymer att verka effektivt även i en vattenfri miljö eller i en miljö med låg vattenaktivitet. Därmed öppnar sig unika möjligheter till en effektiv, enzymbaserad syntes av ett stort antal föreningar, inklusive chirala substanser. Sådan användning av enzymer i icke-konventionella lösningsmedel behandlas ingående i kursen.

Kod: 0205. Benämning: Enzymteknologi, laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända labrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationsverksamheten har två delar. En del där grundläggande tekniker om immobilisering övas och en del med nära forskningsanknytning där oprövade experiment med enzymer i organiska lösningsmedel designas och genomförs.