Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOKEMIKBK011
Biochemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KBK010, KBK020, KBK010 och KBK020. Obligatorisk för: B2. Kursansvarig: Univ.lektor Mats-Olle Månsson, Mats-Olle.Mansson@tbiokem.lth.se och Professor Per-Olof Larsson, Per-Olof.Larsson@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs även en godkänd laborationsrapport av enklare typ. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/Biokemi(BB).html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i biokemi, speciellt inom områdena proteinkemi, enzymologi och metabolism. Kursen ska också ge basala färdigheter inom biokemisk laborationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Berg, J.M. and Tymoczko, J.L., Stryer, L.: Biochemistry, W.H. Freeman & Co, San Francisco 2007. ISBN: 0-7167-8724-5

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Biokemi, teori.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: ”Biokemiska bindningar”. Aminosyror. Proteiners strukturnivåer: Primär-, sekundär-, tertiär- och kvartenärstruktur. Olika metoder för proteinupprening och proteinkarakterisering. Principer för hur enzymer fungerar. Exempel på specifika enzymmekanismer. Kolhydrater i biologiska system. Grundläggande begrepp för förståelse av metabolismen. Energimetabolismens tre steg. Metabolismen för kolhydrater, fetter och proteiner. Regleringen av metabolismen genom olika metoder. Mekanismer för hur hormoner kan påverka cellfunktionen. Elektrontransport och dess koppling till ATP-syntes.

Kod: 0205. Benämning: Biokemi, laborationer.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationen omfattar upprening av genmodifierat laktatdehydrogenas från E. coli.