Kursplan för läsåret 2007/2008
INNOVATION I PRAKTIKENINN010
Tools for Innovation Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I3. Kursansvarig: Cristina Chaminade, Cristina.Chaminade@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: 90 avklarade högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på casepresentation och -diskussion (30%), aktivt deltagande i seminarierna (20%) och en hemtentamen (50%). Hemsida: http://www.circle.lu.se/html/inn010.aspx.

Syfte
Kursen ger studenterna en bred vision över tillgängliga verktyg för att upptäcka teknologiska möjligheter i miljön och för att hantera processen att föra en ny idé till ny produkt. Den ger också uttömmande kunskap om hur man använder specifika verktyg som teknologiprognoser, teknologi- och innovationsredovisning, ledande användare, patentanalys och communities of practice.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Innovation har i dagens samhälle blivit ett mycket komplext fenomen. När den globala konkurrensen ökar och produktutvecklingscyklerna minskar, måste företag, särskilt i den högteknologiska sektorn, behålla sitt tekniska övertag över tid om de ska överleva.

Uthållig innovation är endast möjlig om företaget har en rad rutiner för omvärldsanalys. I sitt sökande efter nya teknologiska uppslag måste förtaget välja de uppslag som kan relateras till företagets tekniska kompetensområde, skaffa sig resurser för att omvandla uppslaget till en ny produkt, marknadsföra den och lära av det förflutna.

Kursen kommer att ge studenten praktisk kunskap i hur man kan använda olika verktyg för att skanna, fokusera, resursallokera, implementera och lära inom företaget.

Studenterna förväntas arbeta i grupper med de olika verktygen, ett antal föreläsningar kommer att ges.

Litteratur
Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2001) Managing Innovation. Chichester: John Willey & Sons.
Kurskompendium