Kursplan för läsåret 2007/2008
GLOBAL INNOVATION OCH TEKNOLOGI-INTENSIVA SEKTORERINN005
Competition in the High-Tech Sectors

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I3ai, M4. Kursansvarig: Leif Hommen, Leif.Hommen@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: 90 avklarade högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Examination sker genom två större uppgifter; ett grupprojekt och en individuell inlämningsuppgift. Dessutom ingår ett flertal mindre uppgifter relaterade till deltagande i case-diskussioner, seminarier och föreläsningar. Hemsida: http://www.circle.lu.se/html/inn005.aspx.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig en grundläggande förståelse för hur företag i högteknologisektorer utvecklar och förverkligar strategier i ett sammanhang som kännetecknas av global konkurrens. Ett allmänt mål för studenterna är att förstå varför strategier baserade på att tjäna pengar på FoU och teknologiska tillgångar har blivit ett centralt tema i strategiskt tänkande, hur ’standardföretagets’ roll har utvecklats, och hur och varför disruptiva teknologier utgör ett hot mot etablerade företag.

Mer specifika mål är att studenterna ska bli bekanta med flera strategiska mekanismer och processer bland högteknologisektorer, inklusive vertikal desintegration (outsourcing och nätverkande), standarder och standardsättande, och tillgodogörande och bruk av immaterialrättigheter. Praktiska mål är att studenterna ska kunna använda grundläggande begrepp för att diskutera strategiska valmöjligheter för framväxande teknologier och att kunna applicera de viktigaste lärdomarna i problemorienterad forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en grundläggande bild av hur olika teknologistrategier formas i den globala konkurrensen. Studenterna kommer att vägledas till en fördjupad förståelse för hur multinationella företag, nationalstater och globala organisationer och institutioner växelverkar i utvecklingen av en ny flora av konkurrensstrategier genom varierande vägar till nyskapande varianter av kunskapssamhället.

Kursen är problemorienterad och bygger på en kombination av verkliga problemorienterade fall (baserade på case framtagna vid Harvard Business School) och avancerad litteratur.

Vi lägger stor vikt vid studenternas aktiva deltagande i de övningar (väl förberedda case-diskussioner och projektpresentationer) som ger studenterna tillfällen att praktisera teoretiska insikter.

Exempel på föreläsningstitlar:

Competing Capitalisms:

The Future of Global Technology Based Competitions:

Litteratur
Artiklar; information om dessa tillhandahålles genom CIRCLE.