Kursplan för läsåret 2007/2008
2D-TEKNIKERIDEA05
2D Techniques

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS100 och TNS100. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Betygen som ges är ”G” för godkänt eller ”U” för underkänt beroende på närvaro, deltagande och slutförda hemuppgifter. Övrigt: Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Lära sig användning och tillämpning av väsentlig 2D-designmjukvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs skall studenterna kunna förstå koncepten och användbarheten av 2D skissning och mjukvara. Studenterna kommer att kunna hantera grundläggande program som Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat så att de kan kommunicera koncept och färdiga designförslag på en professionell nivå.

Innehåll
Kursen inleds med en kort introduktion av användningen och tillämpningen av 2D mjukvara i industridesignyrket. Genomgång av olika användargränssnitt och övning och navigering i Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat (menyer, ikoner, snabbkommandon, funktioner, m.m.) steg för steg.

En enkel produkt, inklusive grafik och typografi, kommer att ritas i Adobe Illustrator på ett detaljerat och trovärdigt sätt. Produktillustrationen kommer sedan att användas i Photoshop för att lära sig uppnå desto mer realistiska 2D-renderingar, inklusive import av material och texturer.

Adobe InDesign kommer att användas för att lära sig grundläggande layoutprinciper, bildkällor, och placering. Slutresultatet kommer att exporteras som pdf-filer för på så sätt skapa professionella, ”lättviktiga” designpresentationer.

Litteratur
Relevanta webbsidor, diverse online forum och tryckta manualer som bestäms i samråd med läraren.