Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IVIDE120
Industrial Design Project IV

Antal högskolepoäng: 19,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: ID5. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, claus.eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Föreläsaren betygsätter kursen i slutet av terminen. Betygen varierar mellan 5 och 3, där 3 motsvarar ”godkänt”, beroende på närvaro, deltagande, utveckling, genomförande av hemuppgifter, slutpresentation, resultat och skriftlig rapport. Övrigt: Undervisningsform: Kuren består av gruppdiskussioner, individuella och gruppgenomgångar. Eget arbete utförs under handledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att självständigt genomföra ett komplext industridesignprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs kommer studenterna att ha tillämpat hela designprocessen och använt sig av applicerbara verktyg och metoder som krävs i produkt- eller systemdesign och på så sätt förbereda sig för det kommande examensarbetet.

Innehåll
Kursen inleds med att föreläsaren fastställer ett lämpligt ämne. Kunskap erhållen under tidigare och innevarande termin, tillämpas för att lösa problem relaterade till ämnet och för att utveckla inspirerande och konceptuella idéer på ett kreativt sätt. Detta inkluderar: projektplan, research, analys, konceptskisser, 2D och 3D utveckling, nödvändiga justeringar, slutförd modell, slutpresentation och skriftlig rapport.

Litteratur
Rekommenderad litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Recomendation
Negroponte, Nicholas: Being Digital, 1995.
Leech, Geoffrey, Semantics, Harmondsworth, Penguin 1974.
Mayall, William Henry: Principles in Design, London, Design Council 1979.
Anscombe, I.: Arts & Crafts Style, Phaidon Press, London 1991
Forty, A.: Objects of Desire, Design and Society 1750–1980, Thames & Hudson, London 1986.
Byars, M.: The Design Encyclopedia, 1880 to the present, Klinkhardt & Biermann, Munich 1994.
Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20th century, Taschen, Cologne 2000, ISBN 3-8228-0813-X.
.