Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIDE097
Industrial Design Project II

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Betygen varierar mellan 5 och 3, där 3 motsvarar ”godkänt”, beroende på närvaro, deltagande, utveckling, genomförande av hemuppgifter, slutpresentation, resultat och skriftlig rapport. Övrigt: Undervisningsform: Teoriföreläsningar, gruppdiskussioner, individuella och gruppgenomgångar. Eget arbete utförs under handledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att genomföra ett komplext industridesignprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter slutförd kurs kommer studenterna att ha tillämpat hela designprocessen och använt sig av applicerbara verktyg och metoder som krävs i produkt- eller systemdesign.

Innehåll
Kursen inleds med val av en elektrisk eller elektronisk produkt. Kunskap erhållen under tidigare och innevarande termin, tillämpas för att lösa problem relaterade till den valda produkten och för att utveckla inspirerande och konceptuella idéer på ett kreativt sätt. Detta inkluderar: projektplan, research, analys, konceptskisser, 2D och 3D utveckling, nödvändiga justeringar, slutförd modell, slutpresentation och skriftlig rapport.

Litteratur
Birgerstam P. 2000. Skapande handling. Om idéernas födelse. (Creative action. About the generation of ideas). Studentlitteratur, Lund.
Negroponte, Nicholas: Being Digital, 1995
Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth - Heinemann, Oxford.
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.