Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIDE091
Industrial Design Project I

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.lektor Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkänt resultat värderas på en skala från 3 – 5, där 3 motsvarar betyget godkänt. Gradering av betyget baseras på studentens närvaro, grad av medverkan, hur studenten genomför kursens olika övningar, utvecklingen av den metodiska kompetensen, studentens slutresultat, slutpresentation och rapport. Övrigt: Undervisningsform: Kursen baseras på föreläsningar och eget projektarbete under återkommande handledning. Kursen avslutas med en muntlig redovisning, analys och kritik i grupp. Projektet redovisas dessutom skriftligt. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att planera och genomföra ett industridesignprojekt genom att tillämpa tidigare tillägnade färdigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna analysera ett personrelaterat scenario i syfte att identifiera behov. Genom att använda sig av tidigare inhämtad kunskap i den kreativa processen, ska studenten kunna tillfredställa ett valt behov med en ny innovativ produktlösning. Estetiska och kommunikativa aspekter skall inkluderas i resultatet som presenteras i form av modell, 3D visualisering och en skriven rapport.

Innehåll
Kursen inleds med en introduktion om vad begreppen “rum” eller “situation” kan innebära, och hur människan relaterar och reagerar genom att utveckla för rummet eller situationen speciella behov (=scenario beskrivning). Teoretiska och metodiska aspekterna kommer att åtföljas av praktiska övningar där nya designmetoder och kreativa tekniker används i syfte att utveckla en designlösning till det initiala problemet. Tidigare förvärvade färdigheter, såsom skissteknik, datorstödd bildframställning och modellframtagning kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap, målgruppsdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter.

Litteratur
Birgerstam P. 2000. Skapande handling. Om idéernas födelse. (Creative action. About the generation of ideas). Studentlitteratur, Lund.
Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth - Heinemann, Oxford.
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.