Kursplan för läsåret 2007/2008
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNIDE081
Research Methods in Industrial Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Universitetslektor, docent Lena Sperling, Lena.Sperling@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämning av rapport (grupparbete), muntlig presentation samt opposition på annan grupps arbete. Övrigt: Undervisningsform: Teoretiska föreläsningar och praktiska demonstrationer, självstudier, gruppövningar och handledd forskning. Presentations och kritik i grupp. Feed-back på gruppernas rapporter. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Målet med kursen är att introducera grundläggande principer inom vetenskapsteori och forskningsprocessen och att presentera metoder och modeller för genomförande och rapportering av projekt av både teoretisk och praktisk natur. Kursen skall ge en vision av en kommande karriär som forskare inom industridesign. Den skall samtidigt vara till nytta i det kommande examensarbetet och den framtida rollen som praktiserande industridesigner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter kursen skall studenten kunna motivera, planera, genomföra, rapportera och diskutera ett litet forskningsprojekt I förhållande till aktuell kunskap.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsfält inom designvetenskaperna och sätts in i sitt kunskapsteoretiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens olika faser gås igenom. Introduktion ges till informationssökning I vetenskapliga data baser samt vetenskapligt och populärvetenskapligt författarskap. Forskningsmetoder inom industridesigns de tre huvudområden Management, Meta-egenskaper och Metodik presenteras af forskare i industridesign. Kvalitativa undersökningsmetoder inom brukarcentrerad design ägnas särskild uppmärksamhet I kursen. Studenterna genomför små forskningsprojekt med olika undersökningsmetoder och rapporterar dem I enlighet med vetenskaplig praxis.

Litteratur
Obligatorisk läsning:
Patel R, Davidson B, 2003. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. or
Grix J, 2004. The Foundations of Research. Palgrave Study Guides.
Sperling L, Christoforidou D, Olander E, 2005. Communication with users in industrial design activities. Educational report. Industrial design, LTH, Lund University, Lund, Sweden.
Valbar läsning
Books, dissertations and scientific papers in and about industrial design ().