Kursplan för läsåret 2007/2008
INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGN, DEL 2:2IDE015
Inspiring Introduction to Industrial Design, Part 2 of 2

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Fil. kand. Despina Christoforidou, Despina.Christoforidou@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Examinator sätter betyg i slutet av terminen. Betyg som utdelas är antingen ”Godkänd” eller ”Underkänd”, där ”Godkänd” kräver deltagande vid minst 80 % av gästföreläsningarna, aktivt bidrag till diskussionerna, genomförande av en skriftlig rapport samt en avslutande uppsats som berättar om föreläsningarna. Övrigt: Undervisningsform: Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt enstaka studiebesök och workshops. Hemsida: http://www.ide.lth.se/.

Syfte
Att introducera studenterna i deras kommande yrke.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

vara medvetna om de olika roller som industridesignyrket har att erbjuda. De skall känna till det framtida yrkets relationer till närliggande områden. Studenterna skall vara engagerade i diskussioner om industridesign; de skall ifrågasätta och reflektera kring sitt yrke och kunna skilja på de olika roller som finns inom industridesign.

Innehåll
Kursen fokuserar olika aspekter på designprocessen. Ledande industridesigner, konstnärer, forskare och kulturpersonligheter medverkar som gästföreläsare och ledare av workshops. Föreläsningarna följs av diskussioner om aktuella frågor inom industridesign.

Litteratur
Beroende på förslag från gästföreläsare och ledare av workshops.