Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRSTÅELSE OCH LÄRANDEGEMA45
Teaching and Learning

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKK080 och KKK080. Valfri för: A3, B2, BI2, C4, D4, E2, F2, I3, K2, L4, M2, MD2, N3, Pi2, RH3, V4, W4. Kursansvarig: Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Inst för kemiteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Vid antagning är det meriterande att teknologen antingen är kursombud eller är engagerad i studierådet eller har undervisat på LTH. Vid antagning strävas efter en jämn fördelning mellan olika årskurser eller program. Prestationsbedömning: Närvaro vid 75% av lektioner. Skriftlig rapport. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/gema45/.

Syfte
Kursen skall ge en introduktion till vuxnas lärande både på högskolan och i arbetslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Lärande och hjärnan: Hur vi lär? Hur vi glömmer?
Förståelse: Yt- och djupinlärning, Taxonomier (SOLO/Bloom)Kolbcirkeln, Hur man gynnar effektivt lärande.
Utbildningsmål: Högskoleförordningen och utbildningsplan, Mål i enskilda kurser.
Utvärdering: Operativ utvärdering, Rapporterande utvärdering, Hur ger man muntlig återkoppling.
Examination: Koppling mellan undervisning och examination.
Gruppdynamik: Vad är en grupp? Färdigheter och dialog inom gruppen. Härskartekniker.

Litteratur
Rogers, J: Hur du undervisar vuxna - och gör det bra!. Brain Books 2003. ISBN: 91-89250-73-7.